Kontynuacja polisy


Otrzymałeś ofertę kontynuacji ubezpieczenia?
W celu zawarcia polisy w trybie online skorzystaj z poniższego formularza


    po wypełnieniu formularza w ciągu kilku minut (max.  24h) otrzymasz link do zawarcia i opłacenia polisy

   Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w 1 kroku przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb w celu dobrania optymalnego do Ciebie ubezpieczenia (pytania dotyczą ubezpieczenia pojazdu którego polisę kontynuujesz)


  TakNie

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  TakNie

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  Bardzo ważneWażneMało ważne

  Nasza propozycja to:

  ✓ OC

  ✓ Autocasco z naprawą w ASO na częściach oryginalnych

  ✓ Autocasco z amortyzacją części (zamienniki)

  ✓ Autocasco z amortyzacją części (zamienniki)

  ✓ Autocasco z naprawą w ASO na częściach oryginalnych

  ✓ NNW + NNW Bezpieczna rodzina

  ✓ NNW np. 10 tys. zł

  ✓ NNW np. 5 tys zł

  ✓ Szyby
  ✓ Opony
  ✓ Assistance rozszerzone

  ✓ Szyby
  ✓ Assistance rozszerzone
  Jeśli nie masz go pod ręką wpisz nr rejestracyjny


  Wybieram ten sam wariant ubezpieczenia co na ostatniej polisieWybieram inny wariant

  WYBIERZ RODZAJ UBEZPIECZENIA:


  OCOC + Autocasco i Kradzież

  OC podstawoweOC rozszerzone

  z ochroną zniżek po 1 szkodzie oraz holowaniem w razie wypadku

  ✓ ASSISTANCE Standard w cenie
  ✓ Ochrona zniżek po jednej szkodzie OC przy wznowieniu polisy (jeżeli opcję zawierała oferta)


  Ochrona zniżek po jednej szkodzie AC przy wznowieniu polisy
  Naprawa blacharska w ASO + części oryginalne

  ZłotyZłoty+

  ZłotyZłoty+Platynowy

  NNW

  NNW- ubezpieczenie kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW Bezpieczna rodzina 100 000 zł

  100 000 zł = śmierć kierowcy w wyniku wypadku


  EKSTRA 2000

  Ubezpieczenie zapewniające w razie kradzieży pojazdu wypłatę kwoty 2 tys. zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków


  SZYBYOPONYZielona Karta

  koszt: 20 zł/rok

  Zielona Karta obowiązuje w krajach:

  Albanii, Azerbejdżanie, Iranie, Izraelu, Maroku, Mołdawii, Macedonii, Tunezji, Turcji, Ukrainie.  Dotyczy tylko jeśli kontynuujesz polisę Autocasco


  JednorazowaRATY

  taknie

  W celu przedstawienia oferty na raty uzupełnij adres e-mail oraz numer kontaktowa i naciśnij przycisk wyślij


  2 raty4 raty

  (płatność na raty powoduje podwyższenie składki)


  Wprowadź dane osoby ubezpieczającej:  Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez WARTĘ, przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej np. e-mail, sms, informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia związanych z niniejszą (niniejszymi) i kolejnymi umowami ubezpieczenia stanowiącymi jej (ich) kontynuację.

  Zgoda konieczna do zawarcia polisy online:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Informacji administratora danych osobowych oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez TUiR WARTA S.A.

  Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą elektroniczną (poprzez e-mail/sms/mms).
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą telefoniczną (rozmowa telefoniczna/komunikaty głosowe IVR).

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania, kierowanego do nas przez Panią/Pana poprzez wybrany formularz , przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. (Dane inspektora dostępne na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt)  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).