Warta Dom Kalkulator

Nasz kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania to proste narzędzie umożliwiające Ci poznanie składki ubezpieczenia Twojej nieruchomości. Wystarczy, że wypełnisz formularz, przechodząc kolejno przez kilka prostych kroków a w ciągu 1-2 dni wyślemy na Twój mail naszą ofertę. Polisę możesz zamówić ONLINE.
  Dom jednorodzinnyLokal mieszkalnyW trakcie budowyDom letniskowy


  Działalność gospodarcza powyżej 50% powierzchni budynkuNie jestem właścicielem lecz najemcą nieruchomościBudynek palny

  ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha


  Dom wielorodzinny - więcej niż 4 samodzielne lokale (mieszkalne lub użytkowe)instalacja fotowoltaiczna/ solarna


  NA OBECNĄ CHWILĘ NASZ FORMULARZ KALKULACJI SKŁADKI NIE OBSŁUGUJE WSKAZANEGO TYPU NIERUCHOMOŚCI

  W CELU WYLICZENIA SKŁADKI ZAPRASZAMY DO NAJBLIŻSZEJ AGENCJI:
  https://warta.pl/web/guest/znajdz-agenta


  Od wszystkich ryzyk - zdarzenia losowe + kradzieżTylko zdarzenia losowe

  deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja


  TakNie

  TakNie

  Zabezpieczenia wymagane:


  wszystkie drzwi zewnętrzne są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem


  Drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatemSystem alarmowy z monitoringiem

  TakNie

  Nieruchomość po remoncie kapitalnym

  Remont kapitalny to naprawa lub wymiana ponad 60% wszystkich podstawowych elementów budowlanych i instalacyjnych.


  NieTak - w TUiR Warta S.A.Tak - w innej firmie ubezpieczeniowej

  Ten sam zakres co na ostatniej polisieInny zakres ubezpieczenia  Wartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).


  + wolnostojący garaż lub inny budynek

  Możesz dodatkowo ubezpieczyć budynek wolnostojący posiadający fundamenty i dach położony na terenie nieruchomości
  Garaż / Budynek palny

  ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha
  Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

  chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.
  Wartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).
  Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

  chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.
  Wartość obejmuje mury oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia nieruchomości (np. piece, grzejniki, panele słoneczne, kolektory solarne, instalacje, meble w zabudowie, sprzęt AGD wbudowany w stałą zabudowę, parapety, markizy lub rolety, żaluzje, itd.).


  + wolnostojący garaż lub inny budynek

  Możesz dodatkowo ubezpieczyć budynek wolnostojący posiadający fundamenty i dach położony na terenie nieruchomości
  Garaż / Budynek palny

  ściany zewnętrzne wykonane są z materiałów palnych takich jak: drewno, mur pruski lub konstrukcja szkieletowa –kanadyjska lub pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów palnych np. takich jak: drewno, strzecha
  Wpisz sumę na jaką chcesz ubezpieczyć ruchomości domowe (meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, odzież, itd.).

  chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.

  np. ogrodzenie, brama, chodniki, wiaty itp.

  np. drzewa, krzewy, byliny, trawy zasadzone w gruncie


  Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu uzyskania mojej decyzji o zawarciu umowy na podstawie kalkulacji składki.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi kalkulacji składki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania, kierowanego do nas przez Panią/Pana poprzez wybrany formularz , przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. (Dane inspektora dostępne na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt)


  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).