Kalkulator OC przewoźnika

  OKRES UBEZPIECZENIA
  od:


  OC przewoźnika w ruchu krajowymOC przewoźnika w ruchu zagranicznym

  + przewozy do krajów Wspólnoty Państw Niepodległych


  Dane firmy:  Jeżeli firma jeszcze jest niezarejestrowana wpisz BRAK

  Informacja o szkodowości:

  W ostatnich 3 latach
  TakNie


  W przypadku jeżeli należysz do kilku zrzeszeń wymień je wszystkie


  Ciągniki Siodłowe  Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t.  Samochody ciężarowe o DMC poniżej 3,5 t.
  wszystkimi pojazdami  za 1 przewóz - przewoźne, wynagrodzenie  na każde zdarzenie


  EURUSD

  Ochrona towaru w obejmująca:


  ZaładunekWyładunek

  Dodatkowe klauzule:


  Klauzula 1: Rabunek

  Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju)


  Klauzula 2: Kontener

  Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera


  Klauzula 3: Żywe zwierzęta

  Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas przewozu żywych
  zwierząt

  Rodzaj przewożonych towarów:  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wpisz jaki udział %  wymień i wpisz jaki udział %


  Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu uzyskania mojej decyzji o zawarciu umowy na podstawie kalkulacji składki.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie mi kalkulacji składki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawić ofertę drogą elektroniczną. Jeśli chcesz poznać ofertę, wyraź zgodę.

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania, kierowanego do nas przez Panią/Pana poprzez wybrany formularz , przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. (Dane inspektora dostępne na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt)


  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).