Zamów polisę  Numer oferty znajduje się w treści otrzymanego maila


  TakNie. Już wybrałem optymalny dla siebie zakres

  W celu dokonania analizy potrzeb prosimy o wypełnienie poniższej ankiety a następnie jej przesłanie na adres: kontakt@warta24.pl
  Ankieta (kliknij)

  OKRES UBEZPIECZENIA
  od:


  Polisa roczna

  (aktualnie brak możliwości zawarcia polisy 3 latniej)


  Jednorazowa

  UWAGA!!! oferta z płatnością jednorazową zawiera dodatkowy rabat. W przypadku wyboru płatności ratalnej skontaktuj się z nami w celu przedstawienia oferty.


  TakNie
  W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA RATY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


  Kod otrzymałeś w ofercie ratalnej

  Wybierz ilość rat (zgodnie z ofertą):


  2 raty4 raty

  Adres miejsca ubezpieczenia:  Wprowadź dane właściciela nieruchomości:


  adres inny niż miejsca ubezpieczenia  dodaj kolejnego właściciela

  adres inny niż miejsca ubezpieczenia  dodaj kolejnego właściciela

  adres inny niż miejsca ubezpieczenia  Polisę wydrukuję i podpiszę a jej skan lub wyraźne zdjęcie odeślę na adres: kontakt@warta24.plPolisę proszę przesłać kurierem

  Przy dostarczeniu przesyłki kurierskiej istotne jest aby osoba ubezpieczająca w obecności kuriera podpisała polisę

  Kurierzy dostarczają przesyłki przeważnie w ciągu dnia. Istotne jest abyś był pod adresem przy odbiorze przesyłki ponieważ w obecności kuriera należy podpisać polisę.

  INNY ADRES WYSYŁKOWY

  Zaznacz jeśli mamy wysłać polisę na inny adres

  Adres wysyłkowy:


  CESJA NA BANK

  Wprowadź dane zgodnie z umową cesji:  Kwota zgodna z kwotą wskazaną w umowie cesji

  Kod pocztowy, miasto, ulica, nr

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUiR „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez Wartę znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl

  Zgoda na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia:
  Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez TUiR WARTA S.A. drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia każdej umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez TUiR WARTA S.A.
  Zaznacz abyśmy mogli za rok przedstawić ofertę kontynuacji polisy:
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).
  Zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych (niewymagane):
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od daty wyrażenia zgody lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych w tym celu. Powyżej wskazane dane zostaną udostępnione przez administratora danych temu podmiotowi.

  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).