Zamów epolisę  Numer oferty znajduje się w treści otrzymanego maila


  TakNie. Już wybrałem optymalny dla siebie zakres
  W celu dokonania analizy potrzeb prosimy o wypełnienie poniższej ankiety a następnie jej przesłanie na adres: kontakt@warta24.pl
  Ankieta (kliknij)

  OKRES UBEZPIECZENIA
  od:


  Polisa rocznaPolisa 3 letnia

  (składka polisy 3 letniej jest rozłożona na 3 raty płatne co 12 miesięcy)


  Jednorazowa

  UWAGA!!! oferta z płatnością jednorazową zawiera dodatkowy rabat.
  W przypadku wyboru płatności ratalnej skontaktuj się z nami w celu przedstawienia oferty.  TakNie
  W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA RATY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


  Kod otrzymałeś w ofercie ratalnej

  Wybierz ilość rat (zgodnie z ofertą):

  2 raty4 raty

  Adres miejsca ubezpieczenia:
  Wprowadź dane właściciela nieruchomości:


  adres inny niż miejsca ubezpieczenia  dodaj kolejnego właściciela

  adres inny niż miejsca ubezpieczenia  dodaj kolejnego właściciela

  adres inny niż miejsca ubezpieczenia  CESJA NA BANK
  Wprowadź dane zgodnie z umową cesji:


  Kwota zgodna z kwotą wskazaną w umowie cesji

  Kod pocztowy, miasto, ulica, nr

  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUiR „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe głównie w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, realizacji umowy ubezpieczenia, likwidacji szkód, marketingu, analiz biznesowych oraz realizacji obowiązków do których zobowiązuje nas prawo. Jeśli Warta uzyskała od Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednym z przysługujących Pani/Panu praw jest prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Szczegóły w tym informacje o wszystkich przysługujących prawach i zasadach przetwarzania danych przez Wartę znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.warta.pl

  Zgoda na wysyłkę elektroniczną (e-mail) OWU, karty IPID oraz klauzul informacyjnych RODO m.in. niezbędna w celu sprzedaży zdalnej.:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym (tzw. Karta IPID) o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, klauzul informacyjnych RODO oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez WARTĘ.

  Zgoda niezbędna do przypomnienia o kończącym się ubezpieczeniu i przedstawienia oferty kontynuacji:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą elektroniczną (poprzez e-mail/sms/mms).

  Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych (niewymagana):

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą telefoniczną (rozmowa telefoniczna/komunikaty głosowe IVR).

  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).