Ubezpieczenie za granicą a koronawirus

Warta Travel już w ramach zakresu podstawowego (kosztów leczenia i usług assistance Warta odpowiada m.in. za nagłe zachorowania – w tym również nagłe zachorowania wynikające z zarażenia się koronawirusem  (bez względu na to czy został ogłoszony stan epidemii). Zachorowanie w związku z koronawirusem  jest traktowane jako nagłe zachorowanie za granicą, a więc ubezpieczony może liczyć na pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (max suma ubezpieczenia: 1 000 000 zł).  Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Pokrywane są również koszty transportu Ubezpieczonego do kraju – zleconych przez lekarza prowadzącego – bez limitu sumy ubezpieczenia (do wysokości faktycznie poniesionych kosztów),

Przypominamy że ubezpieczenie Watra Travel działa tylko za granicą, czyli jeżeli objawy chorobowe zostaną zaobserwowane dopiero po powrocie z podróży do Polski – nie będzie odpowiedzialności za koszty leczenia w Polsce (nawet wykupując dodatkowe ryzyko – kontynuacja leczenia w RP – to ubezpieczenie dotyczy jedynie kontynuacji leczenia powypadkowego, czyli związanego z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą).

KORONAWIRUS – NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL

 1. Czy w ramach ubezpieczenia Warta Travel, Warta pokryje koszty leczenia i assistance w razie
  zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej?


  Tak, od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem są traktowane jako
  nagłe zachorowania za granicą. Ubezpieczony ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy
  ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 2 000 000 zł). Co ważne – nie
  ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia.
  Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę Warta Travel.

 2. Czy uzyskam potwierdzenie ochrony w zakresie leczenia COVID-19, np. dla służb
  granicznych?


  Tak, na polisach Warta Travel dodaliśmy informację w języku polskim i angielskim, potwierdzającą
  ochronę w tym zakresie.
  Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia i usługi assistance związane z nagłym
  zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej w granicach sumy
  ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance określonej w umowie ubezpieczenia oraz koszty
  izolatorium lub kwarantanny do sumy ubezpieczenia 5 000 zł na osobę/ The insurance also includes
  the cost of medical treatment and assistance services related to a sudden illness with COVID-19
  during the travel abroad – within sum insured for medical costs and assistance specified in the
  insurance contract and costs of isolation or quarantine up to the sum insured of PLN 5,000 per
  person.
  Polisa stanowi integralną część umowy ubezpieczenia i zawarte w niej zapisy są wiążące.

 3. Czy jeśli podczas zachorowania na COVID-19 dojdzie do zaostrzenia choroby przewlekłej
  (tzw. choroby współistniejącej), Warta pokryje koszty jej leczenia?


  Leczenie następstw chorób przewlekłych (a w sytuacji zachorowania na COVID-19 nazywanych
  często chorobami współistniejącymi) w ubezpieczeniu Warta Travel jest w podstawowym zakresie
  ubezpieczenia. Co ważne, koszty te pokrywane są do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
  i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki.

 4. Czy w ramach ubezpieczenia Warta Travel są pokrywane koszty kwarantanny/ izolatorium?

  Tak. Warta zorganizuje i pokryje koszty izolacji ubezpieczonego i kwarantanny osób wspólnie
  podróżujących, ubezpieczonych w ramach tej samej polisy podczas podróży, w okresie
  ubezpieczenia, po przekroczeniu granicy RP lub kraju stałego zamieszkania. Warta pokrywa koszty
  noclegów i wyżywienia do limitu 5 000 zł na każdego ubezpieczonego.
  Pobyt w izolatorium – okres spędzony przez ubezpieczonego w odosobnieniu, udokumentowany
  pisemną decyzją władz, w przypadku nagłego zachorowania potwierdzonego pozytywnym wynikiem
  testu diagnostycznego na jednostkę chorobową zaliczaną do chorób pandemicznych przez
  Światową Organizację Zdrowia (WHO), jeśli uprzednio zarezerwowany pobyt nie może być
  wykorzystany bądź czas rezerwacji zakończył się w trakcie pobytu w izolatorium.
  Pobyt na kwarantannie – okres spędzony przez ubezpieczonego w odosobnieniu,
  udokumentowany pisemną decyzją władz, wynikający z kontaktu z zakażonym ubezpieczonym na
  tej samej polisie, u którego potwierdzono pozytywnym wynikiem testu diagnostycznego
  zachorowanie na jednostkę chorobową zaliczaną do chorób pandemicznych przez Światową
  Organizację Zdrowia (WHO), jeśli uprzednio zarezerwowany pobyt nie może być wykorzystany bądź
  czas rezerwacji zakończył się w trakcie kwarantanny.

 5. Czy w sytuacji nagłego zachorowania na COVID-19 niepełnoletniego dziecka Warta pokryje
  koszty przedłużonego pobytu wraz z dzieckiem dla rodzica lub opiekuna? Czy to świadczenie
  dotyczy również wychowawców/nauczycieli wyjeżdżających z młodzieżą za granicę na
  zorganizowany wypoczynek?


  W sytuacji nagłego zachorowania na COVID–19 niepełnoletniego dziecka pokrywamy koszty
  noclegów dla rodzica/opiekuna (1 osoba dorosła ubezpieczona na tej samej polisie), który zajmuje
  się dzieckiem, u którego potwierdzono zachorowanie na koronawirusa i które przebywa
  w izolatorium/na kwarantannie. Dotyczy to również sytuacji, w której opiekunem będzie
  wychowawca kolonijny lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem podczas zorganizowanego
  wyjazdu, jak również jeśli będzie to osoba bliska, inna niż rodzic, której na czas wyjazdu za granicę
  powierzono opiekę nad dzieckiem (np.: ciocia, wujek, babcia, dziadek itd.). Koszty izolacji dziecka
  i kwarantanny rodzica lub opiekuna są pokrywane do kwoty 5 000 zł na osobę.
  W takiej sytuacji Warta zorganizuje i pokryje również koszty późniejszego powrotu do Polski
  niepełnoletniego dziecka wraz z opiekunem, o ile pierwotny środek transportu nie może być
  wykorzystany. Koszty transportu nie wliczają się limitu 5 000 zł związanego z zakwaterowaniem
  i wyżywieniem ubezpieczonego w związku z kwarantanną lub izolacją.

 6. Czy w ramach ubezpieczenia Warta Travel zostaną pokryte koszty testu w kierunku
  COVID-19?


  Warta pokryje koszty testu w kierunku COVID-19 w następujących przypadkach:
  – jeżeli to badanie jest częścią procedury medycznej, niezbędnej do udzielenia pomocy
  medycznej w przypadku nagłego zachorowania (również nie związanego z COVID-19) lub
  nieszczęśliwego wypadku,
  – jeśli służy zdiagnozowaniu COVID-19 u ubezpieczonego w związku z podejrzeniem wystąpienia
  zachorowania oraz u osób wspólnie z nią podróżujących, ubezpieczonych na tej samej polisie,
  – jeśli po stwierdzonym zachorowaniu i przebytym leczeniu lub pobycie na kwarantannie/
  w izolatorium, wskazanym i zorganizowanym przez służby medyczne lub sanitarne danego
  kraju, wykonano test, w celu potwierdzenia wyzdrowienia (bez względu na wynik testu).

 7. Czy ubezpieczenie Warta Travel pokrywa koszty rekonwalescencji po przebyciu COVID-19?

  Tak, jeśli ubezpieczony nie będzie w pełni sił, a rekonwalescencja będzie zalecona przez lekarza
  prowadzącego, w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta (COK), Warta zapewni
  zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania ubezpieczonego w miejscu wskazanym przez
  COK przez okres do 5 dni.

 8. Czy w razie zachorowania na COVID-19 za granicą Warta pokryje koszt transportu klienta
  do Polski lub kraju stałego zamieszkania?


  W ramach ubezpieczenia Warta Travel organizowany jest transport medyczny ubezpieczonego.
  W związku z zachorowaniem na COVID-19, transport medyczny jest organizowany w terminie
  i warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego ubezpieczonego, w porozumieniu
  z lekarzem wskazanym przez Wartę (COK) wyłącznie w sytuacji, jeśli stan zdrowia ubezpieczonego
  pozwala na transport. Dodatkowo transport będzie realizowany wyłącznie w sytuacji otwartych
  granic, z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczeniu się, wprowadzonych przez władze
  administracyjne lub sanitarne.
  – Jeśli ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną
  /izolatorium i zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wymagał transportu medycznego do Polski
  lub kraju stałego zamieszkania, a pierwotnie planowany środek transportu nie będzie mógł
  zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu.

  Dodatkowo, jeśli w oczekiwaniu na transport będzie niezbędna organizacja noclegu
  to Warta pokryje koszty noclegu ubezpieczonego (max 3 doby). Jeśli osoby towarzyszące
  ubezpieczonemu odbywały kwarantannę w związku z jego zachorowaniem i utraciły powrót
  to Warta zorganizuje i pokryje koszty ich powrotu do Polski lub kraju stałego zamieszkania.
  – Jeśli ubezpieczony, po przejściu COVID-19, będzie mógł opuścić placówkę medyczną
  /izolatorium zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i nie będzie wymagał dalszego
  leczenia, a jego wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać
  wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski.
  – Nie będzie możliwe zorganizowanie transportu jeśli chory na COVID–19 przebywa
  w szpitalu lub w izolatorium, a osoby wspólnie z nim podróżujące przebywają na kwarantannie,
  aż do czasu wyzdrowienia, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego.

 9. Czy Warta pokryje koszty transportu zwłok ubezpieczonego, jeśli z powodu zachorowania na
  COVID-19 lub z powodu chorób współistniejących dojdzie do zgonu?


  Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu),
  to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok
  ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w RP. Usługa będzie realizowana
  z uwzględnieniem wytycznych wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne kraju
  zdarzenia.

 10. Czy Warta pokryje koszty wcześniejszego powrotu z podróży ubezpieczonego
  i osób z nim podróżujących, jeśli ktoś bliski w Polsce zachoruje na COVID-19?


  Tak, jeśli zachorowanie na COVID-19 zagraża życiu osoby bliskiej lub jeśli dojdzie do śmierci osoby
  bliskiej, Warta pokryje koszty powrotu ubezpieczonego i osób z nim podróżujących do Polski, pod
  warunkiem, że nie będą oni mogli skorzystać z przewidzianego wcześniej środka transportu.

 11. W jakich przypadkach działa świadczenie assistance „przedłużenie ochrony o 48 godzin”?

  Taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach:
  – zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ ubezpieczony lub osoba bliska
  ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem Warta Travel,
  – odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze
  względu na trudne warunki atmosferyczne,
  – awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej,
  – strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
  – zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca
  ubezpieczonemu powrót w zaplanowanym terminie.
  Brak możliwości powrotu do domu, w związku z decyzją administracyjną władz o zamknięciu granic
  nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48
  godzin”.

 12. Jakich kosztów nie pokrywamy w związku z epidemią COVID -19?

  Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19:
  – kosztów profilaktycznych testów na COVID-19, np. na lotnisku po przybyciu do danego kraju czy
  po powrocie do Polski i kraju stałego zamieszkania,
  – kosztów kwarantanny, izolatorium czy transportu, jeśli u
  ubezpieczonego lub u współuczestnika podróży ubezpieczonego na tej samej polisie Warta
  Travel, nie stwierdzono COVID-19,
  – kosztów izolatorium o ile konieczność jego odbycia nie została udokumentowana pisemną
  decyzją władz oraz potwierdzona pozytywnym wynikiem testu,
  – kosztów kwarantanny o ile nie doszło do zachorowania współuczestnika podróży
  ubezpieczonego na tej samej polisie Warta Travel kosztów kwarantanny lub izolatorium
  (zakwaterowanie i wyżywienie) przekraczających
  5 000 zł na osobę ubezpieczoną,
  – kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu
  do danego kraju i jest elementem profilaktyki/prewencji i dotyczy osób zdrowych, z negatywnym
  wynikiem testu na COVID-19,
  – kosztów transportu do kraju, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być
  zrealizowany w wyniku zamknięcia granic/zakazów lotów wydanych przez władze
  administracyjne/państwowe,
  – kosztów zakwaterowania i wyżywienia jeśli kwarantanna/izolatorium są odbywane
  w pierwotnie przewidzianym miejscu pobytu – hotel, apartament, domek itp., a ubezpieczony nie
  ponosi w związku z tym dodatkowych, udokumentowanych kosztów.