Ubezpieczenie za granicą a koronawirus

Warta Travel już w ramach zakresu podstawowego (kosztów leczenia i usług assistance Warta odpowiada m.in. za nagłe zachorowania – w tym również nagłe zachorowania wynikające z zarażenia się koronawirusem  (bez względu na to czy został ogłoszony stan epidemii). Zachorowanie w związku z koronawirusem  jest traktowane jako nagłe zachorowanie za granicą, a więc ubezpieczony może liczyć na pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (max suma ubezpieczenia: 1 000 000 zł).  Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Pokrywane są również koszty transportu Ubezpieczonego do kraju – zleconych przez lekarza prowadzącego – bez limitu sumy ubezpieczenia (do wysokości faktycznie poniesionych kosztów),

Przypominamy że ubezpieczenie Watra Travel działa tylko za granicą, czyli jeżeli objawy chorobowe zostaną zaobserwowane dopiero po powrocie z podróży do Polski – nie będzie odpowiedzialności za koszty leczenia w Polsce (nawet wykupując dodatkowe ryzyko – kontynuacja leczenia w RP – to ubezpieczenie dotyczy jedynie kontynuacji leczenia powypadkowego, czyli związanego z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą).

KORONAWIRUS – NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL

1. Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL, Warta pokryje koszty leczenia i assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej?
Tak, od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem są traktowane jako nagłe zachorowania za granicą. Ubezpieczony ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 1 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę WARTA TRAVEL.


2. Czy uzyskam potwierdzenie ochrony w zakresie leczenia COVID-19, np. dla służb granicznych?
Tak, na polisach WARTA TRAVEL dodaliśmy informację w języku polskim i angielskim, potwierdzającą ochronę w tym zakresie.
„Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży. / The insurance also includes the cost of medical treatment related to a sudden illness of COVID-19 during the travel.”

3. Czy jeśli podczas zachorowania na COVID-19 dojdzie do zaostrzenia choroby przewlekłej (tzw. choroby współistniejącej), Warta pokryje koszty jej leczenia?
Leczenie następstw chorób przewlekłych (a w sytuacji zachorowania na COVID-19 nazywanych często chorobami współistniejącymi) w ubezpieczeniu WARTA TRAVEL jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Co ważne, koszty te pokrywane są do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki.

4. Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL są pokrywane koszty kwarantanny lub izolatorium?
Jeśli u Ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany COVID-19 i zachorowanie będzie potwierdzone dodatnim wynikiem testu, Warta pokryje koszty kwarantanny oraz izolatorium wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju. Jeśli jako miejsce izolatorium zostanie wskazany hotel, wówczas również pokryjemy koszty zakwaterowania i wyżywienia.

5. Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL zostaną pokryte koszty testu w kierunku COVID-19?
Warta pokryje koszty testu w kierunku COVID-19 w następujących przypadkach:
-jeżeli to badanie jest częścią procedury medycznej, niezbędnej do udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania (również nie związanego z COVID-19) lub nieszczęśliwego wypadku,
-jeśli służy zdiagnozowaniu COVID-19 i wynik testu jest pozytywny,
-jeśli po stwierdzonym zachorowaniu i przebytym leczeniu lub pobycie na kwarantannie/ w izolatorium, wskazanym i zorganizowanym przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju, wykonano test, w celu potwierdzenia wyzdrowienia (bez względu na wynik testu).

6. Czy ubezpieczenie WARTA TRAVEL pokrywa koszty rekonwalescencji po przebyciu COVID-19?
Tak, jeśli Ubezpieczony nie będzie w pełni sił, a rekonwalescencja będzie zalecona przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta Warty (COK), Warta zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania Ubezpieczonego w miejscu wskazanym przez COK przez okres do 5 dni.

7. Czy w razie zachorowania na COVID-19 za granicą Warta pokryje koszt transportu klienta do Polski lub kraju stałego zamieszkania?
W ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL organizowany jest transport medyczny Ubezpieczonego. W związku z zachorowaniem na COVID-19, transport medyczny jest organizowany w terminie i w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego, w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Wartę (COK), wyłącznie w sytuacji jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala na transport. Dodatkowo, transport będzie realizowany wyłącznie w sytuacji otwartych granic, z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczeniu się, wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne.
– Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny i zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wymagał transportu medycznego do Polski lub kraju stałego zamieszkania, a pierwotnie planowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu. Dodatkowo, jeśli w oczekiwaniu na transport będzie niezbędna organizacja noclegu to Warta pokryje koszty noclegu Ubezpieczonego (max 3 doby).
– Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i nie będzie wymagał dalszego leczenia, a jego wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski.
– Nie będzie możliwe zorganizowanie transportu jeśli chory na COVID – 19 przebywa w szpitalu / na kwarantannie lub w izolatorium, aż do czasu wyzdrowienia, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego.

8. Czy Warta pokryje koszty transportu zwłok Ubezpieczonego, jeśli z powodu zachorowania na COVID-19 lub z powodu chorób współistniejących dojdzie do zgonu?
Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu), to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok Ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w RP. Usługa będzie realizowana z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne kraju zdarzenia.

9. Czy WARTA pokryje koszty wcześniejszego powrotu z podróży Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących, jeśli ktoś bliski w Polsce zachoruje na COVID-19 ?
Tak, jeśli zachorowanie na COVID-19 zagraża życiu osoby bliskiej, lub jeśli dojdzie do śmierci osoby bliskiej, Warta pokryje koszty powrotu Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących do Polski, pod warunkiem, że nie będą oni mogli skorzystać z przewidzianego wcześniej środka transportu.

10. W jakich przypadkach działa świadczenie assistance „przedłużenie ochrony o 48 godzin”?
Taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach:
– zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem WARTA TRAVEL,
– odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne,
– awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej,
– strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
– zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca Ubezpieczonemu powrót w zaplanowanym terminie.

Brak możliwości powrotu do domu, w związku z decyzją administracyjną władz o zamknięciu granic nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin”.


11. Jakich kosztów nie pokrywamy w związku z epidemią COVID -19?
Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19:
– kosztów profilaktycznych testów na COVID-19,
– kosztów kwarantanny, izolatorium czy transportu, jeśli u ubezpieczonego nie stwierdzono COVID-19,
– kosztów kwarantanny czy izolatorium, o ile nie zostały wskazane i zorganizowane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju,
– kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu do danego kraju i jest elementem profilaktyki / prewencji,
– kosztów transportu do kraju, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic/ zakazów lotów wydanych przez władze administracyjne/ państwowe,
– kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski jeśli ubezpieczony nie skorzysta z pierwotnie planowanego środka transportu, z powodu przebywania na kwarantannie czy w izolatorium – bez potwierdzonego, pozytywnym wynikiem testu, COVID-19.