Zamów ePolise kontynuacja  Numer oferty znajduje się w treści otrzymanego maila oraz w ofercie


  Dane w ofercie są prawidłoweChcę poprawić dane w ofercie

  Jeżeli w ofercie przesłanej przez nas wszystkie dane są prawidłowe zaznacz pierwszą opcje, jeśli chcesz coś zmienić zacznać drugą opcje

  OKRES UBEZPIECZENIA
  od:


  Polisa roczna

  aktualnie brak możliwości zawarcia polisy 3 letniej


  JednorazowaRaty

  UWAGA!!! oferta z płatnością jednorazową zawiera dodatkowy rabat. W przypadku wyboru płatności ratalnej skontaktuj się z nami w celu przedstawienia oferty.


  TakNie
  W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA RATY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Wybierz ilość rat (zgodnie z ofertą):


  2 raty4 raty

  Adres miejsca ubezpieczenia:
  CESJA NA BANK

  Wprowadź dane zgodnie z umową cesji:  Kwota zgodna z kwotą wskazaną w umowie cesji

  Kod pocztowy, miasto, ulica, nr  Wprowadź dane właściciela nieruchomości:


  adres inny niż miejsca ubezpieczenia  dodaj kolejnego właściciela  adres inny niż miejsca ubezpieczenia  dodaj kolejnego właściciela  adres inny niż miejsca ubezpieczenia


  JEŻELI OTRZYMAŁEŚ OFERTĘ W KILKU WARIANTACH NAPISZ KTÓRY WYBIERASZ

  Zgoda na wysyłkę elektroniczną (e-mail) OWU, karty IPID oraz klauzul informacyjnych RODO m.in. niezbędna w celu sprzedaży zdalnej:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na mój adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym (tzw. Karta IPID) o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, klauzul informacyjnych RODO oraz innych informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia wchodzącej w zakres działalności prowadzonej przez WARTĘ.

  Zgoda niezbędna do przypomnienia o kończącym się ubezpieczeniu i przedstawienia oferty kontynuacji:

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą elektroniczną (poprzez e-mail/sms/mms).

  Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych (niewymagana):

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TUiR WARTA S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR WARTA S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. drogą telefoniczną (rozmowa telefoniczna/komunikaty głosowe IVR).
  Oświadczam, że zapoznałamem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę.

  Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania, kierowanego do nas przez Panią/Pana poprzez wybrany formularz , przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. (Dane inspektora dostępne na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt)


  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr
  502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,
  reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę,
  zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A.
  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl.
  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
  a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).